Fakulteti dhe Stafi

Dr. Peter C. Makiriyado 

Rektori i Shkollës së Lartë "Nehemiah Gateway" 

Drejtues i Fakultetit

Herolinda Shkullaku, M.Sc. 

Administratore


Fakulteti

 

Emri

Fushat e hulumtimit

Dr. Roy Atwood

Lidershipi, Qeverisja, Etika Profesionale, Komunikimi Ndërkulturor, Metodat e Hulumtimit

Dr. Peter C. Makiriyado

Menaxhim Biznesi, Sipërmarrje, Kontabilitet, Ekonomi, Menaxhimi i Performancës, Metodat e Hulumtimit, Planifikimi Organizativ dhe Financë

Prof. Dr. Goran Rafajlovksi

Teknologjia e Informacionit, Matematikë, Statistikë

Prof. Dr. Bardhyl Musai

Psikologji, Psikologji e Edukimit, Menaxhim në ndryshimin arsimor

Albana Demiraj, M.A.

Shkrimi Akademik, Metodat e Hulumtimit

Renato Preza, Dr. (cand)

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhimi Strategjik, Praktika Mësimore

Dorian Leka, Dr. (cand)

Drejtësi, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, Lidership


Stafi 

 

Albana Demiraj, M.A.
Drejtuese e Departamentit të Edukimit dhe Etikës, Sigurimit të Cilësisë dhe Akreditimit

Renato Preza, Dr.(cand.)
Drejtues i Departamentit të Biznesit dhe Ekonomisë

Prof. Dr. Bardhyl Musai
Zhvillues Kurrikule

Dorian Leka, Dr. (cand)                                              
Lektor i të Drejtës, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, Lidership

 

 

Herolinda Shkullaku, MSh
Drejtore Ekzekutive

Flamur Elmasllari, MSh 
Shef i Financave

Manjola Kamolli, MSh
Juriste, Drejtuese e Çështjeve Ligjore

Samuel Geiger
Drejtues IT & Marketing

Lirika Prifti, MSh
Drejtuese e Mirëmbajtjes & Infrastrukturës
Menaxhere e Projektit të Mikpritjes

 

 

Iva Hoxhallari, MSh
Zyra e Pranimit të Studentëve
Sekretaria e Rektoratit
Zyra e Provimeve

Dorian Leka, Dr. (cand)
Përzgjedhje & Regjistrim 
Shërbim Studentor & Alumni

Anila Sinani, MSh
Bibliotekë

Aida Angjo, MSh
Qendra e Gjuhëve të Huaja 

Greta Muço, MSh
Komunikim dhe Informacion


 

Lektorët

 

Lista e mëposhtme mund të ndryshojë përgjatë vitit akademik, si pasojë e programit të ngjeshur të profesorëve:

Emri

Specializimi

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulli Arnold

Business Administration, Production Management, Management and Marketing of Non-Profit Organizations, International Marketing

Prof. Dr. Roy Jenkins

Strategic Management

Prof. Dr. Werner Esser

Pedagogy, School Development, Organizational Development and Processes, Support of highly talented pupils

Assoc. Prof. Melissa St. James, Ph.D.

Marketing, Advertising, Tourism

Assoc. Prof. Dr. Thomas Norman

Human Resources

Assoc. Prof. Dr. Ema Kristo

Research Methods, Critical Thinking

Dr. Thomas Queisser

Marketing, Business Administration

Dr. Heather Skinner

Marketing, Strategic Management III

Dr. Wolfgang Frisch 

Economics

Dr. Jeffery Adams

Material and Production Management

Chris Hale, Ph.D. jur. Phi Delta Phi

Contract Law, Company and Labor Law 

Dr. Farooq Ahmed Chudry

Marketing

Dr. Stephen Kelly

Strategic Management

 

 

 

 

 

Emri

Specializimi

Dr. Michael Savvas

Human Resources Management

Dr. Eduart Little

Management Accounting

Dr. George Sturm

Statistics and probability Biostatistics and mathematics Research Methods Computer technology Research in electronics manufacturing Quality Control

Dr. Alma Vögeli

Psychology, Personality Development

Dr. Besnik Fetaj

Economics

Michelle Man, CPA

Financial Accounting

Mary Moyles-Johnson, PGC, TEFL, LCCC

Business English

Marcelle Bugri, M.A.

Strategic Management

Matthias Malessa, Dipl.-Volkswirt

Human Resources, Leadership 

Paul Donders, Dipl.-Ing. (FH) Architektur

Leadership

Arlinda Merdani, M.A.

Academic Writing, International Development

Barbara Freifrau von Schnurbein, M.A.

Education and Learning

Donika Nasto, M.A.

Intercultural Communication & Conflict Resolution

Eliverta Muço, M.A.

Entrepreneurship, Financial Controlling

Lefter Rroko, M.A.

Industrial Accounting


Entiteti akademik

Rektorati:

Rektori/ Drejtuesi i Fakultetit – Dr. Peter C. Makiriyado 
Drejtore Ekzekutive – Herolinda Shkullaku, M.Sc.

Fakulteti:

Drejtues Fakulteti – Dr. Peter Makiriyado
Drejtuese e Departamentit të Edukimit dhe Etikës  – Albana Demiraj, M.A.
Drejtues i Departamentit të Biznesit dhe Ekonomisë – Renato Preza, Dr. (cand.)

 

 

Bordi Këshillues: 

Uni. Prof. Dr. Dr. hc Ulli Arnold
Jürgen Feldmeier, Attorney at Law
Roman Fertinger
Barbara von Schnurbein, M.A.
Dr. Andreas Metzger
Anke Neuzerling, M.A.
Johannes Selle, MP
Prof. Dr. Harald Seubert
Prof. Dr. Manfred Spreng
Prof. Dr. Goran Rafajlovski
Dr. Jonathan Daniel

 

Komisione:

Komisioni i Kurrikulës 
Komisioni i Sigurimit të Cilësisë
Komisioni i Pranimit
Komisioni Disiplinor i Studentëve

Entiteti Administrativ

 

Bordi Administrativ dhe Mbikqyrës:

Arnold Geiger
Helmut Hauser
Prof. Dr. Goran Rafajlovski
Arlinda Merdani, M.A.
Eliverta Muço, M.A.